Podomí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Podomí

Obec Podomí byla od roku 1964 správně spojena s obcí Krásensko, název byl tedy Krásensko - Podomí. V roce 1990 se obyvatelé Podomí začali dožadovat odtržení Podomí od Krásenska, pro něž se v anketě vyjádřilo 83%. Na plenárním zasedání obce dne 27. 8. 1990 bylo sloučení Podomí s Krásenskem zrušeno, a tak znovu vznikla samostatná obec Podomí.

Obec Podomí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podomí 89
68304 Drnovice
Telefon: 517 385 445
E-mail: starosta@podomi.cz
WWW: www.podomi.cz/
ID Datové schránky: 9i2bbyj
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Podomí 89
  68304 Drnovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Podomí 89
  68304 Drnovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 9i2bbyj
19323731/0100 (Komerční banka, a.s.)
00368709
DIČ: CZ00368709

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Podomí
  Podomí 89
  68304 Drnovice
 • e-mailem: ucetni@podomi.cz
 • elektronickým podáním: ucetni@podomi.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 517 385 445

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Podomí vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

  Obecně závazná vyhláška obce Podomí č. 3/2004 o používání obecních symbolů zde ke stažení

  Nařízení obce Podomí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád zde ke stažení

  Obecně závazná vyhláška obce Podomí č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podomí zde ke stažení

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů je ke stažení zde.

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku o užívání vyřejných prostranství je ke stažení zde.

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ke stažení zde.

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu je ke stažení zde. 

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ke stažení zde.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad nákladů je ke stažení zde.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Podomí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravená Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2020

výroční zpráva opravená.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,34 kB
Staženo: 159×
Vloženo: 18. 6. 2021

Výrční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2017

Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,28 kB
Staženo: 439×
Vloženo: 12. 3. 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2011

výroční zpráva za rok 2011 informace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 11,15 kB
Staženo: 834×
Vloženo: 31. 1. 2013

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012

výroční zpráva informace za r. 2012.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 366,98 kB
Staženo: 1,136×
Vloženo: 4. 1. 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013

výroční zpráva o posk. informací 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,8 kB
Staženo: 845×
Vloženo: 4. 1. 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2014

výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,98 kB
Staženo: 721×
Vloženo: 13. 1. 2015

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2015

výroční zpráva za rok 2015 poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,4 kB
Staženo: 642×
Vloženo: 4. 1. 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,49 kB
Staženo: 527×
Vloženo: 4. 1. 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2018

výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,74 kB
Staženo: 330×
Vloženo: 28. 2. 2019

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2019

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,88 kB
Staženo: 261×
Vloženo: 11. 6. 2020

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2020

výroční zpráva v oblasti posktování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,02 kB
Staženo: 187×
Vloženo: 24. 2. 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2021

výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,61 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 14. 3. 2022

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce 2022

výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,85 kB
Staženo: 57×
Vloženo: 28. 2. 2023

Rok 2023
Sdělení k poskytnutí informací č.j. PODO 296/2023 je ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 280/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 261/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 239/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 237/2023 příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 236/2023 příloha č. 1příloha č. 2. doplnění po rozhodnutí JMK příloha č. 1příloha č. 2.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 150/2023 příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 199/2023 jsou ke stažení zde. Doplněné sdělení na základě Rozhodnutí Jihomoravského kraje je ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 36/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 135/2023příloha č. 1příloha č. 2 , prezentace k vysílání pořadu Černé ovce aktualne/aktuality/vyjadreni-obce-podomi-k-reportazi-odvysilane-v-poradu-cerne-ovce-963cs.html
Poskytnuté informace k č.j. PODO 473/2022 jsou ke stažení zde.  Příloha.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 143/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 37/2023 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 468/2022 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j PODO 493/2022 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 470/2022 příloha č. 1, příloha č. 2.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 410/2022 příloha.

Rok 2022
Poskytnuté informace k č.j. PODO 352/2022 příloha č. 1příloha č. 2.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 317/2022 příloha č. 1, příloha č. 2.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 266/2022 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 265/2022 příloha č. 1, příloha č. 2. Upravená příloha č. 1 na základě Rozhodnutí JMK je ke stažení zde.
Poskytnutné informace k č.j. PODO 264/2022 jsou ke stažení zde.
Poskytnuté informace č.j. PODO 211/2022 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení. Doplnění informací ke stažení zde, příloha ke stažení zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 203/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 180/2022 příloha č. 1 zde ke stažení, příloha č. 2 zde.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 167/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 140/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 105/2022 příjmy z prodaných pozemků od r. 2018příjmy z pronajatých pozemků od r. 2018zápis z 21. schůzepříloha k zápisu.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 119/2022 sdělenípříloha č. 1, příloha č. 2. 
Poskytnuté informace k č.j. PODO 118/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 90/2022 sdělenípříloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 92/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 91/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č.j. PODO 77/2022 zde ke stažení. 
Poskytnuté informace k č. j. PODO 48/2022 zde ke stažení. Doplnění k bodu č. 2): 10. 1. 2022.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 47/2022 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 55/2022 zde ke stažení.

Rok 2021
Poskytnuté informace k č. j. PODO 447/2021 zde ke stažení. Doplněné dokumentů na základě stížnosti podané dne 12. 1. 2022 příloha č. 1 zde ke stažení.  příloha č. 2, příloha č. 3 zde ke stažení. příloha č. 4 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 446/2021 - jedná se o rozsáhlou dokumentaci týkající se neplatného prodeje pozemků v katastrálním území obce Podomí. Dokumentace je vedená nejen s ministerstvem vnitra, ale také s právním zástupcem obce a současnými uživateli pozemků. Dokumentaci je možné zaslat po vyžádání na emailové adrese starosta@podomi.cz.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 403/2021 zde ke stažení, rozsáhlou dokumentaci týkající se neplatného prodeje dvou pozemků v katastrálním území Podomí z přílohy č. 1 je možné získat na emailové adrese starosta@podomi.cz, příloha č. 2 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 402/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení, příloha č. 2 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 401/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení, příloha č. 2 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 334/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení, příloha č. 2 zde ke stažení, příloha č. 3 zde ke stažení, příloha č. 4 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 326/2021 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 274/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 273/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 272/2021 zde ke stažení příloha č. 1 zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 269/2021 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažení, dodatečně zaslaná příloha zde ke stažení.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 249/2021 je ke stažení zde, příloha č. 1 je ke stažení zde, příloha č. 2 je ke stažení zde, příloha č. 3 je ke stažení zde. Příloha č. 1 poskytnutá na základě stížnosti je ke stažení zde, příloha č. 1 poskytnutá na základě stížnosti č. 2 je ke stažení zde.
Poskytnutí informace k č. j. PODO 245/2021  zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 225/2021 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 196/2021 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 191/2021 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 185/2021 zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 56/2021 včetně přílohy zde ke stažení. Doplnění informace po stížnosti zde ke stažení.
Poskytnuté informace k č. j. PODO 1/2021 zde ke stažení.

Rok 2020
Žádost o poskytuntí informací a sdělení k žádosti je ke stažení zde.
Žádost o poskytnutí informací a sdělení k žádosti je ke stažení zde.
Žádost o poskytnutí informací a Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti je ke stažení zde, sdělení k žádosti je ke stažení zde,
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací sdělení je ke stažení zde a Rozhodnutí je ke stažení zde. (896.4 kB)
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace je ke stažení zde.
Sdělení k žádostem o zaslání informací č. 1 je ke stažení zde, č. 2 je ke stažení zde,  č. 3 je ke stažení zde.

Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací zde ke stažení. Příloha č. 1 zde ke stažení. Příloha č. 2 zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
Sdělení k žádosti o zaslání informací je ke stažení zde.
 

Rok 2019
Sdělení k žádosti o zaslání informace zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace (doplnění) je ke stažení zde.

Rok 2018
Žádost a sdělení k žádosti o zaslání informací zde ke stažení.
Žádost a sdělení k žádosti o zaslání informací DUPONTI S.R.O. zde ke stažení.

Rok 2017
Žádost a sdělení k žádosti o zaslání informací Kross, s.r.o. zde ke stažení.
Žádost a sdělení k žádosti o zaslání informací CODES CZ s.r.o. zde ke stažení.
Zádost a sdělení k žádosti o zasláním informací REMA AOS, a.s. zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace Českomoravská světelná s.r.o. zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace M. A. zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace Istav Media, s.r.o. zde ke stažení.

Rok 2016
Sdělení k žádosti o zaslání informace Istav Media, s.r.o. zde ke stažení.

Rok 2015
Sdělení k žádosti o zaslání informace Business Media CZ zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace Heagl, s.r.o. zde ke stažení.
Sdělení k žádosti o zaslání informace Business Media CZ zde ke stažení.

Rok 2014
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.  106/1999 Sb. splňující všechny zákonné náležitosti je zde ke stažení.

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. splňující všechny zákonné náležitosti je zde ke stažení.

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.