Obec Podomí
ObecPodomí

Kanalizace a ČOV

Vážení občané,

obec Podomí získala dotaci na realizaci akce "Podomí kanalizace a ČOV". Výstavba splaškové kanalizace a ČOV bude probíhat od listopadu 2014 do září 2015 a dotkne se nejen všech občanů, ale také turistů a návštěvníků naší obce. Proto jsme vytvořili tuto sekci, kam budeme pravidelně umisťovat veškeré informace a dokumenty, které se týkají  přpravných prací i výstavby kanalizace a ČOV. Situační výkres kanalizace a ČOV je ke stažení zde.

Vložení informace 10. 11. 2015
Dne 30. 10. byla ukončena výstavba projektu Kanalizace a ČOV v obci Podomí. V současné době probíhá shromažďování dokladů pro kolaudaci.

Vložení informace 22. 10. 2015
pátek 23. října budou probíhat čistící a přípravné práce pro konečnou úpravu silnice Příhon a v sobotu 24. října pokládka asfaltu. Žádáme vás, abyste v tyto dva dny na Příhon nevjížděli a neparkovali zde své automobily.

Vložení informace 30. 9. 2015
Od pondělí 5. října budou na trase stoky A1 - směrem na Krásensko, probíhat překopy komunikace z důvodu budování domovních přípojek. Průjezd bude umožněn pouze autobusové dopravě, případně automobilům jedoucím za autobusem. Žádáme všechny občany, aby využívali objízdnou trasu směrem na Senetářov a nevjížděli na staveniště. Průjezd jim nebude umožněn.

Vložení informace 17. 9. 2015
Od pondělí 21. září dojde k úplné uzavírce silnice od autobusové zastávky směrem na Krásensko. Uzavírka bude ukončena 31. 10.2015. Vjezd na staveniště bude povolen pouze majitelům nemovitostí.

Vložení informace 9. 9. 2015
Během čtvrtka a pátku 10. - 11. 9. dojde, v závislosti na počasí, ke konečné úpravě povrchu místní komunikace nad stokou A4 (od obchodu směrem k Fialovým), současně proběhne úprava první poloviny komunikace na Trávníkách (od hlavní silnice směrem na Senetářov po dům č.p. 5, Petr Matal). Druhá polovina Trávníků bude opravena během příštího týdne.
Ve čtvrtek a pátek 10. - 11. 9. bude také probíhat úprava komunikace na čistírnu odpadních vod.

Žádáme občany, aby nevyváželi zeminu, kamení a jiné odpady na hlavní skládku u hotelu Vrchovina a aby neodváželi zásypový materiál ze skládky u autobusové zastávky. Jedná se o materiál stavební společnosti, který není určen k rozebrání.

Vložení informace 31. 8. 2015
Informace, které zazněly na informační schůzce o kanalizaci dne 28. srpna 2015 jsou ke stažení zde.
Smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je ke stažení zde.
Čestné prohlášení (oddělení dešťových vod od splaškových) je ke stažení zde.
Protokol o kontrole připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci je ke stažení zde.
Nabídka firmy Nomiplast s.r.o. na dodání materiálu pro budování kanalizačních přípojek je ke stažení zde.

Pro vývoz septiků/jímek je možné kontaktovat:
Pan Burda z Jedovnic: 606 837 219
VAK Vyškov: 517 346 021

Vložení informace 21. 8. 2015
sobotu 22. srpna 2015 budou probíhat práce na opravě komunikace na stoce A (od autobusové zastávky směrem na Ruprechtov), kdy bude, v případě příznivého počasí, položen asfalt na polovinu vozovky. Doprava bude řízena semafory, jako doposud.
Současně budou probíhat práce na stoce A1 (směrem na Krásensko) a budování domovních kanalizačních přípojek na stoce A (Příhon).
V pátek 28. srpna proběhne ve výstavní místnosti Obecního úřadu Podomí od 19 hodin informační schůzka o kanalizaci, kde se dozvíte podrobnosti o možnosti napojení kanalizačních přípojek, o výši stočného atd. Pozvánku na besedu obdržíte do svých domovních schránek. Pozvánka je také ke stažení zde.

Vložení informace 16. 8. 2015
Od pondělí 17. srpna bude obnoven provoz na stoce A1 (od pohostinství směrem na Senetářov).
Od 17. srpna budou probíhat práce na opravě komunikace na stoce A - od autobusové zastávky směrem na Ruprechtov. Doprava bude řízena semafory.

Vložení informace 27. 7. 2015 
V úterý 28. července budou, v závislosti na počasí, zahájeny práce na opravě komunikace nad stokou A4 (od č.p. 144 - Fialovi, po obchod). V úseku stoky A4 bude platit zákaz vjezdu. Vjezd nebude umožněn ani majitelům nemovitostí. Stavební práce budou probíhat asi 3 týdny.

Současně budou obnoveny stavební práce na zbudování kanalizační stoky A - Příhon a stoky A1 - od budovy Obecního úřadu směrem na Krásensko. V úseku stoky A - Příhon bude platit zákaz vjezdu, stoka A1 bude i nadále průjezdná.

Vložení informace 8. 7. 2015
Městský úřad Vyškov, Stavební úřad, vydal Územní souhlas pro stavbu "Kanalizační přípojky Podomí". Cenu projektové dokumentace ve výši 2 350 Kč za jednu kanalizační přípojku můžete uhradit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě v Podomí (pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00) nebo převodem na účet č. 19323731/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou je platba hrazena (v případě, kdy nemovitost nemá č.p., uveďte číslo parcely). Projektová dokumentace vám bude předána po jejím uhrazení. Projektovou dokumentaci uhraďte do 21. srpna 2015.
V termínu 3. 8. 2015 - 7. 8. 2015 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Vložení informace 30. 6. 2015
Od 1. července 2015 budou zahájeny stavební práce na stoce A1 (od zatáčky u phostinství směrem k mostku na Senetářov). V celém úseku bude platit zákaz vjezdu a na staveniště nebude povolen vjezd ani majitelům nemovitostí. Žádáme všechny občany, aby respektovali toto dopravní omezení. Majitelé nemovitostí ve zmiňovaném úseku mohou využít k parkování parkoviště u autobusové zastávky nebo prostranství u budovy Obecního úřadu. Práce v tomto úseku budou ukončeny do 16. 8. 2015.

Vložení informace 24. 6. 2015
Žádáme občany, aby ještě nepřipojovali své domovy do nové splaškové kanalizace. Jelikož zatím nebyl propojen hlavní kanalizační řad s čistírnou odpadních vod, tečou odpadní vody připojených obyvatel do výkopů. Stoky, do kterých se již občané napojili budou do spuštění zkušebního provozu ucpány a za případné vzniklé školy odpovídá pouze majitel nepovoleně připojené nemovitosti (ne obec Podomí, ani realizátor stavby). O tom, kdy bude možné napojení a za jakých podmínek budete včas informování letákem do domu a na besedě na Obecním úřadě.

Vložení informace 15. 6. 2015
Na stokách A1 - horní konec a A - příhon byly pozastaveny práce na realizaci kanalizace. V současné době probíhá propojení stoky A s čistírnou odpadních vod a kopání kanalizačních přípojek na stoce A1 - trávníky.

Vložení informace 10. 6. 2015
Z důvodu zemních prací na stoce A2 (4 RD u Hotelu Vrchovina) bude od pátku 12. 6. 2015 umožněn průjezd touto komunikací pouze majitelům nemovitostí. Pro ostatní bude platit zákaz vjezdu.

Vložení informace 1. 6. 2015
Z důvodu plánovaného přeložení vodovodu bude od úterý 2. června 2015 naprůjezdná ulice Příhon. Ani majitelům nemovitostí nebude, z důvodu práce na přípojkách, umožněn vjezd. Prosíme tedy obyvatele, aby parkovali své automobily na přilehlých komunikacích. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky pitné vody 4. června 2015
Z důvodu plánovaného přeložení vodovodu a přípojek bude ve čtvrtek 4. června přerušena dodávka pitné vody na příhoně, na nové ulici, v části ulice stavby a na ulici od obchodu směrem k Fialovým od 12:00 do 18:00 hodin. Bližší informace naleznete zde. 

Vložení informace 20. 5. 2015
Z důvodu propojení stoky A4 se stokou A bude ve čtvrtek 21. května neprůjezdná ulice od obchodu směrem k Fialovým. Majitelům nemovitostí bude umožněn příjezd a odjezd po nové ulici a stavbami.

Vložení informace 19. 5. 2015
Z důvodu přeložky vodovodu bude od středy 22. května neprůjezdná ulice Příhon včetně napojení na Novou ulici. Pouze majitelé nemovitostí na Příhoně, chalupáři a zásobování ZŠ a MŠ Podomí mohou využít k příjezdu eurocestu.

Vložení informace 29. 4. 2015
Dnes začalo frézování povrchu vozovky na stoce A - příhon. V týdnu od 4. května 2015 budou zahájeny práce od křižovatky u autobusové zastávky směrem ke škole. Současně budou probíhat výkopové práce na přeložce vodovodu. V délce celé stoky bude platit zákaz vjezdu. Majitelům nemovitostí bude umožněn vjezd a výjezd. Žádáme občany, aby neparkovali své automobily jak na parkovišti u autobusové zastávky, tak v celé délce stoky A. Mapka plánovaných prací je ke stažení zde.

Vložení informace 20. 4. 2015
V případě příznivého počasí budou v týdnu od 20. 4. 2015 zahájeny výkopové práce na zbudování domovních kanalizačních přípojek na stoce A1 - trávníky. Na celé komunikaci bude platit zákaz vjezdu. Majitelům nemovitostí bude umožněn vjezd v první etapě z hlavní silnice směrem na Senetářov a ve druhé etapě od hotelu Vrchovina. Prosíme majitele nemovitostí, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.

Vložení informace 1. 4. 2015
Dnes bylo zahájeno frézování vozovky III. třídy od pohostinství směrem na Krásensko a v části stoky A1.1 - ve dvoře. Stavební práce budou zahájeny od 7. dubna 2015. Na komunikaci III. třídy směrem na Krásensko bude platit dopravní omezení vždy pouze v místě stavby. Po zahájení prací na stoce A1.1 (ve dvoře) bude platit zákaz vjezdu. Žádáme majitele nemovitostí, aby své automobily neparkovali na místní komunikaci, ale na parkovišti v obci.

Vložení informace dne 19. 3. 2015
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 budou rozneseny občanům letáky s bližšími informacemi týkajícími se vyřízení územního souhlasu pro zbudování kanalizačních přípojek. Text letáku je ke stažení zde. Text plné moci je ke stažení zde a text Smlouvy o zajištění vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky, vybudování navrtávky ke kanalizačnímu řadu, odbočky a umístění revizní šachty je ke stažení zde.

Vložení informace dne 25. 2. 2015
pondělí 2. března 2015 budou v případě příznivého počasí zahájeny stavební práce na zbudování kanalizační stoky A (od autobusové zastávky po hotel Vrchovina). V úseku stoky budou platit pouze dopravní omezení, nebude uplatněn zákaz vjezdu. Mapka stoky A je ke stažení zde.
 

Vložení informace dne 13. 2. 2015
V pondělí 16. února 2015 budou v případě příznivého počasí zahájeny stavební práce na zbudování kanalizační stoky A1.1 - na prádle a ve dvoře. V úseku stoky A1.1 bude platit zákaz vjezdu. Žádáme majitele nemovitostí, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.  

Vložení informace dne 6. 2. 2015
V pondělí 9. února 2015 budou v případě příznivého počasí zahájeny stavební práce na zbudování kanalizační stoky A1 - Trávníky. V úseku stoky A1 bude platit zákaz vjezdu. Žádáme majitele nemovitostí, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.

Vložení informace dne 21. 1. 2015
V úterý 20. 1. 2015 byly zahájeny výkopové práce na stoce A3 (od č.p. 121 - F. Pátek). Žádáme majitele nemovitostí, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.

Vložení informace dne 16. 1. 2015
Zaměření zbývajících oblastí pro kanalizační přípojky proběhne v pondělí 26. 1. 2015 (horní konec, ve dvoře a prádlo) a v úterý 27. 1. 2015 (nemovitosti u hlavní silnice od Senetářova do Ruprechtova) vždy od 13:00 do 17:30 hodin. Pro chalupáře je vyhrazena sobota 31. 1. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin.
Majitelé nemovitostí, kterých se zaměření týká, budou informováni letákem. Nahlédnout do mapky můžete zde.V případě, že budete doma pouze v dřívějších či pozdějších hodinách, oznamte tuto skutečnost, prosíme, na Obecním úřadě.
 

Vložení informace dne 9. 1. 2015
Zahájení prací v roce 2015: práce na budování kanalizačních řadů budou zhájeny od 13. ledna 2015, v závislosti na počasí, na několika stokách.
Stoka A1 (Trávníky): Dojde k vyfrézování povrchu komunikace, o zahájení stavebních prací budou majitelé nemovitostí informováni později. V těchto místech zatím neplatí dopravní omezení, ale žádáme občany, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.
Stoka A2 (od č.p. 163 - pan I. Bohuslav, po č.p. 166 - Šimkovi): Bude probíhat budování kanalizačních odboček po revizní šachty. V úseku stoky A2 bude platit zákaz vjezdu.
Stoka A3 (č.p. 121 - F. Pátek po č.p. 81 - I. Ratislav a následně Nová ulice od č.p. 135 - Pernicovi po č.p. 150 - Kratochvílovi): Dojde k vyfrézování porchu komunikace, o zahájení stavebních prací budou majitelé nemovitostí informováni později. V úseku stoky A3 zatím neplatí dopravní omezení, ale žádáme občany, aby neparkovali své automobily na místní komunikaci.
Stoka A4 (od č.p. 144 - Fialovi, po č.p. 100 - paní Cafourková): Bude probíhat budování hlavního kanalizačního řadu a následně realizace kanalizačních odboček po revizní šachty. V úseku stoky A4 stále platí zákaz vjezdu.

Vložení informace dne 29. 12. 2014
Úhrada projektů domovních kanalizačních přípojek: zastupitelstvo obce Podomí na své schůzi dne 11. 12. 2014 rozhodlo, že cenu projektové dokumentace kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem budou hradit majitelé nemovitostí. Cena projektu je 2 450 Kč + 500 Kč poplatek Stavebnímu úřadu.
Stavební práce byly ukončeny před vánočními svátky, zahájeny budou dne 12. 1. 2015 - tento termín může být změněn v závislosti na počasí. Informace o zahájení prací bude uveřejněna na webových stránkách obce.

Vložení informace dne 27. 11. 2014
pondělí 1. 12. 2014 budou zahájeny stavební práce na zbudování kanalizační stoky A4 (od č.p. 144 - Fialovi, po č.p. 100 - paní Cafourková). Nejprve dojde k vyfrézování povrchu vozovky a následně budou zahájeny výkopové práce. V úseku stoky A4 bude platit zákaz vjezdu.

Vložení informace dne 21. 11. 2014
Dle dnešní informace společnosti SWIETELSKY s.r.o. bude frézování vozovky a zahájení stavby probíhat od 24.11.2014 pouze v lokalitě stoky A2.

Vložení informace dne 20. 11. 2014
Dle dnešní informace společnosti SWIETELSKY s.r.o. bude frézování vozovky v lokalitě stoky A2 a A4 probíhat až od 24.11. 2014. Stavba v lokalitě stoky A2 bude zahájena do 26. 11. 2014.
Termíny projektování přípojek k jednotlivým domům
21. listopadu 2014 bude probíhat projektování od 13:00 hodin v lokalitě 4 RD při vjezdu do obce od Ruprechtova (č. p. 163 - pan I. Bohuslav, po č. p. 166 - Šimkovi) a Trávníky. Mapka zaměřování je zde ke stažení.
29. listpadu 2014 bude probíhat projektování přípojek od 9:30 hodin u chalupářů v lokalitách Příhon, Nová ulice a přilehlé ulice, Trávníky.

Vložení informace dne 19. 11. 2014
Frézování vozovky a zahájení stavebních prací
V termínu 20. - 21. 11. 2014 dojde k vyfrézování vozovky v místech, kde povede STOKA A2 (od č.p. 163 - pan I. Bohuslav, po č.p. 166 - Šimkovi) a STOKA A4 (od č.p. 144 - Fialovi, po č.p. 100 - paní Cafourková). Stavební práce budou zahájeny dne 24. 11. v místech, kde povede STOKA A2. Žádáme občany, aby respektovali zákazy v tomto úseku. Koordinační situace s vyznačením Stoky A2 a Stoky A4 je ke stažení zde.
Současně budou zahájeny stavební práce na zbudování čistírny odpadních vod.

Vložení informace dne 7. 11. 2014
Termíny projektování přípojek k jednotlivým domům
12. listopadu2014 bude probíhat projektování od 12:00 hodin na příhoně, na části nové ulice (od domu manželů Pernicových po dům manželů Formánkových) a na ulici od domu manželů Fialových po obchod paní Michálkové a druhá strana ulice).
13. listopadu 2014 bude probíhat projektování od 9:00 hodin na zbylé části nové ulice (od domu manželů Pernicových po dům manželů Kratochvílových) a dolů tzv. stavbami k hlavní silnici (po dům manželů Malých a po dům pana Štrajta).
Mapka s oblastmi projektování ve dnech 12.  a 13. listopadu je ke stažení zde.

Projektováním přípojek k jednotlivým domům včetně zajištění územního souhlasu byl pověřen Ing. Josef Slavík. Cena zhotovení projektové dokumentace je 2 350 Kč za jednu kanalizační přípojku. Majitelé nemovitostí budou hradit poplatek stavebnímu úřadu ve výši 500 Kč. O tom, zda budou hradit i zhotovení projektové dokumentace rozhodne zastupitelstvo obce Podomí na své prosincové schůzi. Zaměření pro kanalizační přípojky bude probíhat v listopadu 2014, přesné termíny naleznete v této rubrice.
Případnou platbu za projekt domovních kanalizačních přípojek a poplatek Stavebnímu úřadu budou majitelé domů hradit až po zhotovení projektové dokumentace v lednu-únoru 2015.

Smlouva o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí je ke stažení zde.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je ke stažení zde.

Předání staveniště dne 9. 10. 2014 je ke stažení zde.

Smlouvy o zřízení a vedení běžných účtů, Smlouva o úvěru, Smlouva o zajištění blankosměnkou jsou ke stažení zde. 

Smlouva o dílo se zhotovitelem Společnost QUANTUM - SWIETELSKY - Podomí kanalizace a ČOV podepsaná dne 22. 9. 2014 je ke stažení zde. Přílohy ke smlouvě o dílo jsou ke stažení zde.

Příkazní smlouva na technický dozor investora je ke stažení zde.

Příkazní smlouva na autorský dozor je ke stažení zde.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

Czech Point

Krizport

Vaše cesty k bezpečí

Drahanská vrchovina

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 20/11 °C
úterý 21. 5. zataženo 20/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 16/10 °C

Rychlý kontakt

Adresa
Podomí 89, 683 04 Drnovice

Spojení:
Starostka obce: Kateřina Ševčíková, DiS.

Tel: 517 385 594, 724 186 601
E-mail: starosta@podomi.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportovní odpoledne pro děti 2016 - chůze na chůdách

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
  •  Počet obyvatel 442
  •  Nadm. výška 552 m n.m.
  •  Okres Vyškov
  •  Rozloha 5,45 km²